Paaugusieji 3 – 6 m.


Trejų – šešerių metų vaikų ugdymo tikslas – sukurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūrinius, etninius, socialinius, pažintinius bei saviraiškos poreikius, atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas.

Ugdant trejų-šešerių metų amžiaus tarpsnio vaikus, įstaigos pedagogai išskiria pagrindines jų raidos sritis ir joms būdingus gebėjimus bei ypatumus. Stebint vaikų fizinę raidą, matyti kaip tobulėja viso kūno judesiai, akies – rankos koordinacija. Itin sparčiai vykstančioje emocinėje raidoje vaikas pradeda suvokti save kaip atskirą asmenį; pasireiškia vaiko savarankiškumas, pasitikėjimas, savikontrolė ir gebėjimas laikytis taisyklių. Socialinė raida demonstruoja vaiko didėjantį iniciatyvumą, savigarbos lygį, gebėjimą atpažinti savo ir kitų jausmus, prisiimti atsakomybę, dalytis, padėti kitiems. Taip pat šiame amžiuje sparčiai lavėja ir pažinimo gebėjimai.

Pedagogai vertina ugdytinių tam tikros raidos išsivystymo lygį ir, atsižvelgiant į vaiko amžiaus tarpsnį, individualizuoja ugdymo turinį bei planuoja veiklą, sudarydami palankias sąlygas jų gebėjimams ugdytis.